Reklamační řád

A. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ebm-papst CZ s.r.o., se sídlem Kaštanová 34a, 620 00 Brno, IČ: 26909600, DIČ: CZ26909600. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44612. Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen "občanský zákoník")

2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží.

3. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující převzetím faktury a/nebo uzavřením kupní smlouvy a/nebo převzetím zboží. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce nebo přímo od prodávajícího.

B. Převzetí zboží

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při jeho převzetí, a to za přítomnosti dopravce, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit ihned při vynaložení veškeré odborné péče.

2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží (zejména poškození obalu, které může indikovat i poškození zboží, nesouhlasí počet kusů dodaného zboží, apod.), je kupující povinen ihned ještě za přítomnosti dopravce překontrolovat zejména zboží v poškozeném obalu a s dopravcem ihned o tomto vyhotovit písemný záznam. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Kupující je také povinen zkontrolovat kompletnost dokumentace ke zboží. Podmínkou platnosti této reklamace zjevných vad zboží je doložení písemného protokolu o prohlídce zboží a zjištěných vadách, podepsaného dopravcem.

3. V případě dodatečně zjištěných nesrovnalostí v dodávce zboží (tj. nejedná se o reklamace zjevných vad zboží dle předchozího odstavce, obal byl nepoškozen, vše se jevilo v pořádku) je kupující oprávněn tuto reklamaci zboží uplatnit u prodávajícího bezodkladně poté, co ji zjistil, ale nejpozději do konce záruční lhůty. Na později reklamované vady dodávky zboží již nebude brán zřetel.

4. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného, anebo pozdního uplatnění vad zboží nese v plném rozsahu kupující.

C. Záruční podmínky

1. Délka záruční doby se sjednává v délce 12 měsíců, není-li v jednotlivých případech písemně sjednáno jinak. V rámci záruční doby prodávající vady zboží odstraní, a to buď formou opravy vadného zboží, nebo dodáním zboží nového. Volba záleží na prodávajícím. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží.

2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

D. Vyřízení reklamace

1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit písemnou reklamaci. Reklamace se uplatňuje přímo u prodávajícího v jeho sídle.

2. Kupující je povinen v písemné reklamaci uvést přesný popis reklamovaných vad, jak se vada projevuje a číslo faktury nebo dodacího listu, na základě kterého bylo reklamované zboží dodáno.

3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by byla reklamace uznána.

4. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, kupující doručí zboží na vlastní náklady a nebezpečí. Před zasláním zboží si kupující nechá u prodávajícího přidělit tzv. číslo reklamace. Kupující je povinen si vést tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží, který zabrání poškození zboží při přepravě a označí zásilku příslušnými symboly, zejména zřetelným nápisem REKLAMACE a číslem reklamace. Zboží musí být nepoškozené (vyjma reklamované vady), v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a dodacího listu. Bez označení zásilky nápisem REKLAMACE a kódem reklamace (přiděleným prodávajícím) nebude zásilka prodávajícím převzata.

5. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod., má prodávající nárok na úhradu nákladů na prověření závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.

6. Opravené či vyměněné zboží je zasíláno na náklady prodávajícího.

E. Rozsah záruky

1. Záruka zaniká v následujících případech:

  • nedodržení podmínek pro odbornou montáž či instalaci nebo provedení montáže či instalace firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
  • nedovolená manipulace či falšování dokladů o koupi.

2. Záruka se nevztahuje na:

  • škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem, zcizením, vyšší mocí,
  • vady vzniklé úmyslným či nedbalostním poškozením výrobku kupujícím nebo třetí osobou,
  • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
  • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě,
  • vady zboží vzniklé nad rámec běžného užívání a opotřebení,
  • vady zboží vzniklé nesprávným užíváním či skladováním výrobku,

G. Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační řád nahrazuje všechny doposud vydané reklamační řády společnosti ebm-papst CZ s.r.o..

2. Tento reklamační řád nabývá platnosti 1.3.2014

V Brně dne 1.3.2014
...............................................
ebm-papst CZ s.r.o.
Ing. Aleš Jakubec, jednatel