Ochrana soukromí

Stav: Květen 2018

Skupina ebm-papst je potěšena vaší návštěvou na našich webových stránkách i vaším zájmem o náš podnik a naše produkty. Ochranu vaší soukromé sféry bereme velmi vážně. Společnost ebm-papst vnímá jako součást podnikatelské odpovědnosti chránit informace a údaje, které byly podniku svěřeny. Abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně, přísně dodržujeme při zpracování osobních údajů zákonná ustanovení a chtěli bychom vás zde podrobně informovat o nakládání s vašimi údaji.

1. Kdo odpovídá za zpracování vašich dat?

Za zpracování vašich dat při návštěvě této webové stránky odpovídá společnost ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, Bachmühle 2, 74673 Mulfingen.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG můžete kontaktovat poštou na shora uvedené adrese, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů a e-mailem na tuto adresu: datenschutz-epm@de.ebmpapst.com.

2. Kdy jsou společností ebm-papst zaznamenávány údaje o vás?

Údaje jsou námi shromažďovány v omezeném rozsahu, abychom vám mohli učinit nabídku podle potřeb. Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí osobních údajů. Ukládáme pouze technická přístupová data v takzvaných protokolových souborech serverů, jako např. jméno požadovaného souboru, datum a čas vyvolání, přenesené množství dat a dotazujícího poskytovatele. Tyto údaje jsou vyhodnocovány výlučně k zajištění nerušeného provozu stránky a ke zdokonalení naší nabídky.

Osobní údaje shromažďujeme zejména

 • při registraci pro individuální přístup uživatele
 • při podávání on-line žádostí
 • při abonovaní našeho newsletteru
 • v kontaktním formuláři a ve formuláři žádosti o služby
 • při navázání kontaktu e-mailem/ telefon
 • při sepsání komentáře v blogu

Z příslušných zadávacích formulářů je patrno, které údaje jsou konkrétně shromažďovány. Vámi sdělené údaje používáme k realizaci smlouvy, poskytování služeb a k vyřizování vašich žádostí.

3. K jakému účelu se údaje ve společnosti ebm-papst používají?

3.1 Ke splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Ebm-papst používá vaše údaje ve snaze poskytnout Vám co nejlepší možný zážitek z nabídky služeb. S vašimi osobními údaji přitom nakládáme odpovědně. Vaše údaje používáme konkrétně pro

 • zpracování vašich servisních požadavků
 • rozesílání e-mailových marketingových sdělení (newsletterů), pokud jste si je objednali

3.2 V rámci zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Vaše data můžeme kromě toho na základě zvážení použít k zajištění našich oprávněných, zpravidla ekonomických zájmů či zájmů třetí strany, přičemž zpracováváme podle možnosti pseudonymizované nebo anonymizované údaje. Toto se uskutečňuje k těmto účelům:

 • kontrola, optimalizace a další zdokonalování služeb a produktů
 • provádění reklamy, průzkumu trhu a anket
 • uplatňování právních nároků a obhajoba v případech právních sporů
 • zjištění, zabránění a objasnění trestných činů
 • zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti našich IT systémů

3.3 Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

Pokud jste nám dali souhlas ke zpracování vašich údajů, je příslušný souhlas právním základem pro zpracování zahrnuté v tomto souhlasu. Toto se týká zejména možná vámi uděleného souhlasu s marketingovým oslovováním telefonicky nebo e-mailem.

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucnosti. Odhlášení newsletteru je kdykoliv možné a lze tak učinit buď odesláním zprávy adresované na shora uvedené kontaktní údaje nebo pomocí příslušného odkazu v newsletteru.

3.4 Ke splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR)

Podléháme různým právním povinnostem, např. zákonné povinnosti uchovávání ohledně obchodní dokumentace.

4. Předání vašich údajů

Využití vašich údajů se uskuteční pouze v příslušně potřebném rozsahu. V případě potřeby jsou vaše údaje popřípadě předávány v rámci skupiny ebm-papst. Pokud se pro provoz této webové stránky zřizují externí poskytovatelé služeb (hostitelský poskytovatel), bude externím poskytovatelům služeb umožněn přístup k vašim údajům pouze v rozsahu potřebném pro plnění příslušných úkolů a funkcí.

Pokud tito poskytovatelé služeb zpracovávají vaše údaje mimo Evropskou unii, může tak dojít k tomu, že vaše údaje budou sděleny do země, která nesplňuje stejné standardy ochrany dat jako Evropská unie. V tomto případě zajišťujeme, aby příslušní příjemci vašich údajů zaručili smluvně nebo jiným způsobem úroveň ochrany dat rovnocennou úrovni v Evropské unii. Můžete požádat o poskytnutí kopie těchto záruk.

5. Bezpečnost vašich údajů

Na ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme kódovací postup (SSL / HTTPS), přičemž se používají aktuální a bezpečné kódovací techniky. Kromě toho zajišťujeme naše webové stránky a ostatní systémy technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, modifikaci nebo šíření vašich údajů nepovolanými osobami.

6. Nač používá tato webová stránka cookies?

V zájmu zatraktivnění návštěv naší webové stránky a umožnění používání určitých funkcí používáme na různých stránkách takzvané cookies. Přitom se jedná o malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem terminálu. Některé námi používané cookies se po ukončení relace prohlížeče, tedy po zavření vašeho prohlížeče, opět smažou (tzv. relační cookies). Jiné cookies zůstanou uloženy na vašem terminálu a umožňují nám opět najít váš prohlížeč při další návštěvě (perzistentní cookies). Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli informování o uložení cookies a rozhodovat jednotlivě o jejich akceptování nebo vyloučit akceptování cookies v určitých případech nebo je vyloučit zásadně. V případě neakceptování cookies může být funkčnost naší webové stránky omezena.

7. Služby analýzy webu od Google (Universal) Analytics

Tato webová stránka používá Google (Universal) Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics používá metody, jež umožňují analyzovat vaše používání webové stránky, jako například tzv. „Cookies“, textové soubory, ukládané na vašem počítači. Vytvářené informace o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server od Google v USA a tam ukládány. Pomocí aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude IP adresa zkrácena před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Anonymizovaná IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nebude propojována s jinými daty Google.

Můžete zabránit shromažďování dat vytvořených pomocí cookie, která se vztahují na vaše používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) do Google a zpracování těchto dat společností Google kliknutím na tento odkaz, abyste do budoucna zabránili získávání údajů z této webové stránky nástrojem Google Analytics. Na váš počítač se přitom uloží opt-out-cookie. Jestliže vaše cookies smažete, musíte na tento odkaz kliknout znovu.

Alternativně můžete instalovat plugin prohlížeče, kterým se zabrání získávání a zpracování údajů cookie od Google. Plugin prohlížeče lze stáhnout zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8. Použití služby Google AdWords

Naše webová stránka využívá modul Conversion-Tracking od Google. Pokud jste se na naši webovou stránku dostali přes inzerci zadanou společností Google, uloží Google Adwords soubor cookie na váš počítač. Cookie pro sledování konverze se uloží poté, co uživatel klikne na inzerci zadanou společností Google. Platnost těchto souborů cookie vyprší za 30 minut a neslouží ke zjištění identity uživatele. Pokud uživatel navštíví konkrétní stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google zjistit, zda uživatel na inzerci klikl a zda byl na tuto stránku přesměrován. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookies proto nelze sledovat přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace získané prostřednictvím konverzních souborů cookie slouží k vytváření konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverze. Zákazníci mají možnost zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerci a byli přesměrováni na stránku označenou značkou sledování konverze. Nezískají

však žádné informace, na základě kterých by bylo možné zjistit totožnost uživatelů.

Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete toto používání odmítnout – třeba nastavením v prohlížeči, čímž se automatické ukládání souborů cookie deaktivuje zásadně nebo nastavením vašeho prohlížeče tak, že se zablokují soubory cookie z domény „googleleadservices.com“. Uvědomte si, že nesmíte smazat soubory opt-out cookie, dokud si nebudete přát zaznamenávání naměřených dat. Pokud jste v prohlížeči smazali všechny soubory cookie, musíte opět uložit příslušný soubor opt-out cookie.

9. Použití služby Google Remarketing

Tato webová stránka využívá službu Remarketing společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k tomu, prezentovat návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google zájmově orientované inzerce. V prohlížeči návštěvníka webové stránky se uloží tzv. soubor „cookie“, který umožní návštěvníka znovu poznat, když vyvolá webové stránky, které patří k reklamní síti od Google. Na těchto stránkách lze návštěvníkovi prezentovat reklamní inzerce vztahující se k obsahům, které návštěvník předtím vyvolal na webových stránkách, které využívají funkci Remarketing od Google. Během tohoto postupu Google podle vlastních údajů neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud si funkci Remarketing od Google přesto nebude přát, můžete ji zásadně deaktivovat provedením příslušných nastavení na této adrese http://www.google.com/settings/ads. Alternativně můžete použití souborů cookies pro zájmově orientovanou reklamu deaktivovat pomocí iniciativy reklamní sítě podle návodu uvedeném na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další informace týkající se funkce Google Remarketing a prohlášení o ochraně dat od Google jsou přístupné na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.

10. Použití služby Google Webfonts

Na našich internetových stránkách jsou zahrnuty externí typy písma z Google Fonts v zájmu zaručení graficky atraktivního znázornění. Google Fonts je službou společnosti Google Inc. ("Google"). Integrace těchto webových fontů se provádí vyvoláním serveru, zpravidla serveru společnosti Google v USA. Toto vyvolání předává na server informace o tom, jaké z našich internetových stránek jste navštívili. Google navíc ukládá IP adresu návštěvníka těchto internetových stránek. Tato písma se ukládají ve vyrovnávací paměti prohlížeče, čímž odpadá opakované načítání. Toto má pozitivní vliv na rychlost načítání našich internetových stránek.

Podrobnější informace najdete v pokynech k ochraně osobních údajů společnosti Google, které si můžete stáhnout zde: https://policies.google.com/privacy

11.Použití služby Google Maps

Naše internetové stránky používají službu Google Maps pro vizuální znázornění geografických informací. Při používání funkce Google Maps jsou společností Google Inc. shromažďovány, zpracovávány a využívány také údaje o používání mapových funkcí návštěvníky. Bližší informace o zpracování dat společností Google si můžete vyvolat zde: https://policies.google.com/privacy.

12. Použití videí z YouTube

Na některých našich internetových stránkách nabízíme videa z Youtube. Provozovatelem příslušných plugins je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek v níž je integrován plugin YouTube, dojde k připojení k serverům YouTube. YouTube servery tak získají informace o tom, které stránky navštěvujete. Pokud jste ve vašem účtu Youtube přihlášeni, může vám Youtube vaše chování při surfování přiřadit osobně. Zabránit tomu můžete předchozím odhlášením z vašeho účtu Youtube. Při spuštění videa YouTube používá poskytovatel soubory cookie, kterými se shromažďují informace o chování uživatele. Pokud bylo ukládání souborů cookie pro program Google Ad deaktivováno, jsou i při prohlížení videí YouTube takové soubory cookie vyloučeny. YouTube ale ukládá také v jiných cookies neosobní informace o používání. Chcete-li tomu zabránit, musíte zablokovat ukládání souborů cookie v prohlížeči. Další informace týkající se ochrany dat v rámci „Youtube“ najdete v prohlášení o ochraně osobních dat poskytovatele na adrese: https://policies.google.com/privacy.

13. Použití Social Plugins

Na naší webové stránce vám poskytujeme možnost použití tzv. „Social Media Buttons“ (tlačítka sociálních sítí). Tato tlačítka jsou na webové stránce začleněna pouze jako grafika, která obsahuje odkaz na příslušnou webovou stránku poskytovatele tlačítek. Kliknutím na grafiku budete takto přesměrováni ke službám příslušných poskytovatelů. Až potom budou vaše údaje odeslány příslušným poskytovatelům. Pokud nekliknete na grafiku, neuskuteční se žádná výměna mezi vámi a poskytovateli tlačítek sociálních sítí. Informace o shromažďování a používání vašich dat v sociálních sítích najdete v odpovídajících podmínkách používání příslušných poskytovatelů.

Na naší webové stránce máme začleněna tlačítka sociálních sítí následujících firem:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Německo)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View – CA 94043 - USA)

14. Použití souborů cookie - Aumago GmbH

Spolupracujeme se společností Aumago GmbH, poskytovatelem webové analýzy a cílového marketingu. Aumago používá takzvané soubory cookie, textový soubor, který se ukládá v prohlížeči počítače a shromažďuje/obsahuje anonymní uživatelská data. Z těchto dat se pod pseudonymem vytvářejí uživatelské profily. Neshromažďují se však žádné osobní údaje. Pokud jsou shromažďovány IP adresy, jsou ukládány anonymizovaně smazáním posledního oktetu a nejsou propojovány se soubory cookie. U cookies se jedná buď o Aumago cookies nebo cookies poskytovatelů služeb, které Aumago využívá, jako např. krux digital Inc., Google Inc. apod. Uživatel může cookies kdykoliv vymazat přímo ve svém prohlížeči. Aumago používá tyto údaje k vyhodnocení použití webové stránky návštěvníky a pro účely online reklamy, zaměřené na uživatele (OBA).

15. Kdy se vaše údaje smazávají?

Po úplném vyřízení smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu jsou vaše údaje zablokovány proti dalšímu použití a po vypršení fiskálních a obchodně právních úschovních lhůt smazány, pokud jste výslovně neudělili souhlas s dalším používáním vašich údajů anebo pokud jsme si vyhradili další využití údajů, které je podle zákona dovolené a o kterém je v tomto prohlášení o ochraně dat informováno. Vymazání vašeho zákaznického účtu je kdykoliv možné a lze tak učinit buď odesláním neformální zprávy adresované na shora popsanou kontaktní možnost nebo pomocí příslušné funkce v zákaznickém účtu.

16.Která práva na ochranu dat máte?

Podle platné legislativy máte vůči společnosti ebm-papst právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), na opravu (čl. 16 GDPR), na výmaz (čl. 17 GDPR), na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

Pokud jste společnosti ebm-papst udělili souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat s účinkem do budoucnosti.

Pokud společnost ebm-papst vaše údaje zpracovává na základě zvážení zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování, nebudou vaše údaje dále zpracovávány, pokud nebudou prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.