Všeobecké obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI EBM – PAPST CZ S.R.O

1 Základní ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami ( dále jen VOP), se řídí veškeré obchodní závazkové vztahy mezi firmou ebm-papst CZ s.r.o., se sídlem Brno, Kaštanová 528/ 34a, PSČ 620 00, IČ 26909600, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44612 ( prodávající) a jejími obchodními partnery ( kupujícími) při odběru zboží a produktů prodávajícího, kdy konkrétní druh, množství a cena požadovaného zboží jsou specifikovány v uzavřené kupní smlouvě. Tyto VOP se vztahují i na kupní smlouvy uzavřené před akceptací těchto VOP, pokud k datu akceptace těchto VOP nezanikly závazky z těchto kupních smluv jejich splněním.

2 Objednaní zboží - uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující je povinen činit u prodávajícího objednávky zboží dle sortimentu prodávajícího písemně, a to faxem, e-mailem nebo dopisem. Objednávka musí obsahovat podstatné náležitosti smlouvy tak, aby jejím přijetím mohla být řádná kupní smlouva uzavřena.

2.2 Prodávají objednávku potvrdí e-mailem, faxem nebo dopisem. Teprve přijetím objednávky je uzavřena řádná kupní smlouva.

3 Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu, a převést na něj vlastnické právo ke zboží v množství a druhu uvedeném v uzavřené kupní smlouvě.

3.2 Kupující souhlasí se zasíláním e-mailových obchodních sdělení. Tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat.

4 Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží dle příslušné kupní smlouvy na základě vystavené faktury.

4.2 Kupující je oprávněn zboží, které koupil od prodávajícího, prodávat třetím osobám pod svým jménem a na vlastní odpovědnost. Produkty a služby, které nepocházejí od prodávajícího, nesmí kupující s prodávajícím spojovat.

4.3 Po dobu platnosti těchto VOP se kupující zavazuje řádně a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změnách svých právních poměrů, jež mohou mít význam pro tento smluvní vztah.

5 Cenové podmínky

Není-li v objednávce a potvrzení stanovena kupní cena, určuje se cena dle ceníku prodávajícího zveřejněnému ke dni zaslání objednávky. Pokud ani tato cena není stanovena, platí cena dle předchozí uzavřené kupní smlouvy.

6 Platební podmínky

6.1 Kupující je povinen hradit cenu zboží dle daňového dokladu ( dále jen " faktura" ) vystaného prodávajícím. Kupující může hradit cenu zboží následovně:

- hotově při osobním odběru zboží,

- předem, na základě výzvy k platbě, kdy podmínkou pro vydání zboží je připsání celkové částky kupní ceny na účet prodávajícího,

- dobírkou,

- následně po dodání zboží na základě vydané faktury dle splatnosti uvedené na faktuře,

Volba jednoho ze způsobů je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím specifikované v uzavřené kupní smlouvě. Na dodání zboží se splatností po dodání zboží nemá kupující právní nárok, toto záleží výlučně na rozhodnutí prodávajícího. V případě, že je zboží zasíláno na dobírku, hradí kupující veškeré náklady s tímto spojené, tj. zejména přepravu zboží a náklady spojené s vybráním "dobírky". Faktura může být přiložena ke zboží, zaslána poštou nebo e-mailem.

6.2 Kupující není oprávněn započítat oproti svému závazku z úhrady kupní ceny pohledávku ať vlastní nebo postoupenou vůči prodávajícímu. Takovéto započtení se považuje za neplatné a kupní cena za neuhrazenou se všemi důsledky z toho plynoucími.

7 Další ustanovení

7.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem úplného uhrazení kupní ceny zboží.

7.2 Předáním zboží přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

7.3 Převzetím zboží kupující opětovně potvrzuje souhlas s těmito VOP.

7.4 V případě, že kupující neodebere objednané a dosud neuhrazené zboží, u kterého byl sjednán osobní odběr v sídle prodávajícího do 5 dnů od výzvy k odběru, popřípadě od doručení faktury ( doručení faktury se považuje za výzvu k odběru), je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a mimo to má nárok na smluvní pokutu ve výši 100% z hodnoty zboží bez DPH.

7.5 V případě, že kupující neodebere dopředu uhrazené zboží, u kterého byl sjednán osobní odběr v sídle prodávajícího nejpozději do 10 dnů po úhradě zboží, má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny zboží bez DPH za každý den prodlení s odběrem zboží po uplynutí lhůty 10 dnů po uhrazení zboží. Neodebere-li kupující zboží nejpozději do 30 dnů po úhradě ceny zboží, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.6 V případě, že zboží bylo předáno přepravci a kupující zboží neodebral a toto bylo vráceno prodávajícímu, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a mimo to má nárok na smluvní pokutu ve výši 100 % z hodnoty zboží bez DPH v případě, že toto zboží nebylo na náklady kupujícího odebráno ani v náhradní přiměřené lhůtě poskytnuté kupujícímu písemně.

8 Odpovědnost za vady

8.1 Kupující je povinen zboží ihned při převzetí zkontrolovat. Vady zboží je kupující povinen u prodávajícího písemně vytknout ihned po převzetí zboží, nejpozději však do 5 dnů od převzetí zboží, jinak nárok kupujícího z vad zboží zaniká.

8.2 Oznámení vad zboží musí obsahovat název a kód zboží dle objednávky, odkaz na číslo objednávky tohoto zboží a úplný popis vytýkaných vad. Jinak provedené oznámení vad se nepovažuje za řádné a nezakládá žádné nároky kupujícího vůči prodávajícímu. Je-li nutné k odstranění vad zaslat zboží nebo jeho část prodávajícímu, zasílá je kupující na své náklady, pokud nebylo dohodnuto jinak.

8.3 V případě oprávněně vytýkajících vad bude u vad odstranitelných vada zboží neprodleně odstraněna, popřípadně si prodávající vyhrazuje právo dodat náhradní zboží. V případě vad neodstraniletných má kupující nárok na výměnu zboží za zboží náhradní.

9 Smluvní sankce

9.1 V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.2 Mimo výše uvedeného je prodávající dále oprávněn pozastavit další dodávky, ke kterým se kupní smlouvou zavázal, a to až do splnění povinnosti kupujícího uhradit peněžitý závazek a/nebo je oprávněn požadovat platbu dalších dodávek v hotosti nebo předem a/nebo je oprávněn od příšlušné kupní smlouvy a dalších uzavřených kupních smluv odstoupit.

9.3 Po dobu pozastavení dodávek z důvodů neplacení kupujícího není prodávající v prodlení.

10 Rozhodčí doložka

10.1 Všechny spory vzniklé z kupních smluv, na které se vztahují tyto VOP, budou s konečnou platností a s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, a to jedním rozhodcem jmenovaným podle platného rozhodčího řádu uvedeného rozhodčího soudu.

10.2 Sudištěm bude město Brno.

10.3 Smluvní strany se zavazují splnit povinnosti jim stanovené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených a případně též strpět exekuci podle tohoto rozhodčího nálezu nařízenou. Rozhodčí nález je konečný.

11 Souhlas se zpracováním osobních údajů